Pasning af havedam

Om at passe og pleje bassin

At passe en havedam er ikke så tidskrævende som mange frygter, men for at få optimalt udbytte af planterne, fiskene og den naturlige biologi omkring havebassinet, er der dog nogle pasningskrav der bør efterleves..

Filter og filtrering

Mange tror at en havedam bør kunne hvile i sig selv og at planter og mikroorganismer alene er nok til at holde dammen i biologisk balance. Intet er imidlertid mere forkert, idet mængden af fisk i forhold til bassinets størrelse ofte er voldsomt overdimensioneret. Selv mindre natursøer kan have vanskeligt ved at opretholde en naturlig biologisk balance, og i sådanne søer vil man ofte opleve en mere eller mindre rådden stank fra vandet. Dette kan imidlertid forholdsvist let undgås i havedammen, ved at installere et effektivt filter, hvorigennem minimum 50% af vandet pumpes hver time. Filteret pakkes med diverse filtermaterialer hvorpå den gavnlige bakterieflora, der nedbryder affaldsstofferne i vandet, kan danne god grobund. Herudover pakkes filteret med en grov og en fin svamp (eller filtervat), så de grovere bestandele af vandet kan filtreres bort. Planterester og fiskeafføring kan via filteret fjernes delvist fra bassinet, hvilket forhindrer en del af den nitrat- og ammoniakophobing der naturligt vil forekomme i et bassin, og som medfører stor algevækst og i værste fald fiskedød. Filtret renses efter behov, når vandgennemstrømningen falder.

I Søhesten har vi et bredt udvalg af gode, kraftige bassinpumper, der effektivt kan drive et godt bassinfilter, samtidig med at den eventuelt anvendes som springvandspumpe eller til et vandfald.

For at få mest ud af dit bassin, bør du investere i en god kvalitetspumpe, der bør køre 24 timer i døgnet hele året rundt. Herved sikrer du at der altid er bevægelse i vandet, og at de ikke får mulighed for at stå stille i lommer, hvor det kan begynde forrådnelsesprocessen. Er du i tvivl om valg af pumpe til dit bassin, står vores personale gerne til rådighed med gode råd og vejledning om sammensætningen af pumper og filtre.

Om vandskift

Selv om filteret fjerner en del affaldsstoffer fra bassinet, kan det aldrig fjerne alt, og jo mindre bassinet er, jo vigtigere er vandskiftende. For bassiner under 2000 liter bør 2/3 af vandet udskiftes til 6-10 gange årligt, for bassiner op til 6000 liter bør vandet skiftes 4-6 gange årligt, mens det for bassiner over 6000 liter kan reduceres til 3-4 gange årligt. Disse er dog kun retningslinier, og mængden af fisk, fodringsintensiteten, samt vandplanternes vækst har alt sammen betydning for hvor ofte der skal skiftes vand. Dog kan det ikke anbefales at skifte vand oftere end én gang pr. måned, ligesom der minimum bør foretages 1 vandskift årligt.

Vandskiftene har yderligere den funktion, at dels iltes vandet, dels fjernes nitrit, nitrat og ammoniak, hvilket reducerer algevækst og dels reduceres mængden af svampesporer i vandet.

Årstiderne: Foråret, sommeren, efterår og vinter

Forår

Når foråret begynder (omkring April måned) bør du begynde at tænke på de første forberedelser omkring havebassinets pasning. Vandet bør udskiftes med rent vand, for at få alle vinterens affaldsstoffer væk, døde plantematerialer og blade skal fjernes. Du kan her begynde at udplante nye planter hvis du ønsker det og du kan så småt begynde at fodre fiskene. Vær blot opmærksom på, at de endnu ikke omsætter ret megen energi, om det meste af foderet ryger lige igennem fiskene og ender som affaldsstoffer i vandet. Derfor: foder sparsomt! Når vandet overstiger 15 grader, fodres med Vitakraft Pond Energy, for at give fiskene de næringsstoffer de har brug for ovenpå vinteren.

Sommer

Om sommeren er der ikke så meget andet at gøre omkring havebassinet end at fodre fiskene og skifte vand 1-2 gange. Herudover er der blot tilbage at nyde fiskene, planterne og dyrelivet omkring bassinet. Hvis der begynder at vokse trådalger på bassinkanterne fjernes disse. Energi foderet udskiftes med et almindeligt havedamsfoder, idet fiskene ikke har behov for lige så meget energi mere.

Efterår

Når efteråret nærmer sig, og temperaturen i bassinet falder til under 15 grader, skiftes igen til Vitakraft Pond Energy foder, for at give fiskene mulighed for at opbygge reserver til den lange vinter.

Vandet skiftes en sidste gang inden vinteren. Siv, græsser o. lign. klippes ned, døde plantedele fjernes og filtret renses en sidste gang. Du kan eventuelt vælge at overdække bassinet med et løvnet, så visne blade fra træerne ikke lander i bassinet og ligger og rådner hele vinteren. Inden frosten sætter ind, er den en god idé at montere en “luftklokke”, der sikrer at der altid er et isfrit område i bassinet, hvor fiskene kan komme op og få luft, hvis de føler for det. Luftklokken har samtidig den funktion, at gasser fra rådnende plantedele kan stige op og ud gennem luftklokken. Hvis der monteres en luftklokke er det ikke strengt nødvendigt at lade pumpen køre hele vinteren igennem, men da den samtidig holder bevægelse i vandet, er den en god idé.

Vinter

Om vinteren er de eneste opgaver at holde øje med, at intet fryser til. Hvis isen dækker hele bassinet i mere end en uge, bør det overvejes om det kan lade sig gøre at smelte sig igennem isen. Det er vigtigt at en isfri bræmme laves ved hjælp af smeltning af isen, og ikke ved at slå hul i den, da trykbølgerne når der slås på isen kan medføre at fiskenes svømmeblærer brister.

Læs mere om problemer i havedammen

Navigation